Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice, škola stod
Newsletter
Vložte svoji emailovou adresu a už vám neuteče žádná zpráva ze školy. Tato služba je zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit.

Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.

Charakteristika oboru - KA

Žáci se naučí poskytovat kadeřnické služby, tj. mýt vlasy, provádět masáž vlasové pokožky a  regeneraci vlasů, upravovat vlasy střiháním, tvarovat vlasy vodovou ondulací nebo chemickou preparací, odbarvovat, tónovat a barvit vlasy, melírovat vlasy odbarvováním a barvením, vytvářet náročné společenské účesy, holit vousy a upravovat tvar knírů a plnovousů. Žáci se také naučí rozpoznat závažné onemocnění vlasů a vlasové pokožky hlavy a včas doporučit návštěvu lékaře, volit a vhodně používat vlasové přípravky a uplatňovat zdravotní a estetické požadavky a zásady hygieny při poskytování kadeřnických služeb. Naučí se zhotovovat nákresy rozpracování účesů a vlastní návrhy pro účesovou tvorbu a poskytovat poradenské služby z hlediska ošetřování vlasů a návrhu na konečnou úpravu vlasů. Osvojí si zásady společenského chování a profesního jednání.  
Absolventi jsou kvalifikovaní kadeřníci, kteří poskytují profesionální kadeřnické služby v malých a středně velkých provozovnách, studiích a salonech. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech orientovaných na podnikání.     
 

Specifikace výuky u nás :

Odborný výcvik konají žáci v našem školním kadeřnictví. K dispozici mají celou budovu v Plzeňské ulici s pánským a dámským oddělením a provozní dobou od 7.00 do 18.00 hod. Kadeřnictví je hojně navštěvované a žáci tak mají opravdu dostatek praktických nácviků pod dohledem učitelek odborného výcviku.
Kadeřnictví je moderně vybaveno, díky projektům ESF mohou zákazníkům kromě klasických výkonů nabídnout i novinky, jako např. ošetření vlasů přístrojem OXYSKIN, střih horkými nůžkami či regeneraci vlasů studenou žehličkou apod.
V případě zájmu mohou ve vyšších ročnících konat odbornou praxi i v reálných kadeřnických firmách.
V průběhu studia absolvují žáci několik odborných školení kadeřnických firem, na kterých se seznamují s nejnovějšími módními trendy v materiálech a technologiích.
Ve 3. ročníku se účastní kurzu kosmetického minima na naší domažlické škole u oboru Kosmetička, což mohou později využít při doplňkových službách líčení ke společenským účesům.
Žáci se účastní pravidelně odborných soutěží, kde se umisťují na předních místech - např. na soutěži GLAMOUR Sušice obhájili již potřetí prvenství, dále na soutěži v Táboře či na soutěži Zlaté zrcadlo, pořádané naší domažlickou školou.             
                       
 
 
 
Školní vzdělávací program : Kadeřník, kadeřnice

 

Kód a název oboru vzdělávání:            69-51-H/01 Kadeřník

Stupeň vzdělání :                              Střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia :                       3leté denní studium

 

Pojetí vzdělávacího programu:

 

Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno na získání všeobecných a odborných vědomostí a manuálních a intelektových dovedností potřebných k výkonu povolání.

Vzdělávací strategie školy je založena na propojení výuky s praxí a na principu trvalého vyhodnocování vzdělávacích potřeb žáků.

Pedagogická koncepce školy vychází z principu spoluodpovědnosti žáků za vlastní vzdělávání, jehož uplatňování rozvíjí žákovské osobnostní kompetence – potřebu pracovat na vlastním rozvoji a chápat nutnost celoživotního vzdělávání.

V teoretické výuce probíhá příprava žáků jednak ve sféře všeobecně vzdělávacích a přírodovědných předmětů a dále v předmětech odborných.

Při studiu žáků na budoucí povolání je kladen důraz na pečlivou teoretickou průpravu, která společně s praktickým vyučováním připravuje žáky k výkonu této profese. Z hlediska klíčových kompetencí se rozvíjí především kompetence personální ( stanovení přiměřených cílů, zdokonalování svých dovedností a schopností, dodržování zdravého životního stylu, využívat sebepoznání ) a interpersonální ( řešení problémů a stresových situací, vybírat a navrhovat optimální řešení při zadaných úkolech, stanovovat a dodržovat efektivní postupy ). Žáci jsou cíleně vedeni k samostatné práci, při které se projeví jejich  estetické cítění. Etika a společenské chování jsou základem pro úspěšné vykonávání tohoto povolání. Jejich vzdělávání je také zaměřeno na jazykové znalosti a uživatelskou práci s počítačem. Ještě během studia mají žáci možnost absolvovat kurz kosmetického minima a úpravu nehtů gelem a UV lampou. Po studiu učebního oboru a příslušné praxe jsou absolventi schopni se plně uplatnit ve svém oboru. Mohou se dále vzdělávat v nástavbovém studiu nebo v různých odborných seminářích, které podporují odborný růst profesionála.

Obsah odborných předmětů I. ročníku navazuje na znalosti získané v přírodovědném vzdělávání na ZŠ, zejména v chemii a matematice. Z hlediska pojetí a potřeb oboru je prioritou logická návaznost a posloupnost dané tématiky. Žák bude schopen pochopit a vysvětlit řadu jevů a principů a zákonů v dané oblasti. Osvojí si odbornou terminologii. Slovně, graficky a schematicky se správně vyjádří. Získá přehled o základních materiálech, zejména o jejich užitných vlastnostech, technologii zpracování a aplikacích. Cílem předmětu Chemie je naučit žáky využívat poznatků z chemie v profesním a občanském životě a pochopit děje, které probíhají v živé i neživé přírodě. Výuka matematiky přispívá k hlubšímu komplexnímu pochopení přírodovědných a odborných předmětů. V předmětu informační a komunikační technologie je kladen důraz na práce se soubory a adresáři, práce s textovým editorem Microsoft Word, práce s tabulkovým editorem Microsoft Excel, práce s prezentačním programem Microsoft PowerPoint.

Obsah předmětů II. ročníku a III. ročníku navazuje na znalosti získané v předchozích ročnících. Žák si upevní pojmologii v oblasti používaných pojmů a principů.

V odborném výcviku učivo poskytuje ucelený soubor praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich uplatnění v kadeřnických službách. Výuka zahrnuje seznámení s pracovištěm, poučení o hygieně a bezpečnosti práce. Důležitou součástí je zejména preparace, odbarvování a barvení vlasů, kde je kladen hlavní důraz na dodržování technologických postupů, ochranu zdraví zákazníka a žáka při práci a manipulaci s chemikáliemi. Mezi náročnější úkony na přesnost i bezpečnost při práci patří holení břitvou a střihání vlasů. Práce v dámském a pánském kadeřnictví vyžadují k dokonalému osvojení intenzivní nácvik. Výuka navazuje na odborné předměty technologie, materiály, zdravověda a ekonomika.

Organizace výuky

Příprava žáků je organizována jako tříleté denní studium. Probíhá vždy jeden týden teoretické výuky a následující týden odborného výcviku v rozsahu stanoveném učebním plánem. Odborný výcvik probíhá v školní kadeřnické provozovně, třídy se dělí na skupiny v souladu se zásadami bezpečnosti práce a s ohledem na zajištění školní kadeřnické provozovny. Školní rok je plánován do 33 výukových týdnů ve všech ročnících. Výuka je organizována převážně klasickou formou frontální výuky ve většině předmětů. Při výuce cizích jazyků se třídy rovněž dělí na skupiny, a to na základě volby cizího jazyka a dodržení přiměřeného počtu žáků ve skupině. Žáci mají možnost vykonávat odbornou praxi v kadeřnických provozovnách, která je smluvně organizovaná u sociálních partnerů SOU Domažlice, MPV Stod.

 Odborné a klíčové kompetence jsou dále rozvíjeny výše uvedenými organizačními formami výuky (odborné kurzy, odborné exkurze, exkurze do muzeí, na výstavy, galérie, do Parlamentu ČR apod., besedy, přednášky, filmová a divadelní představení, soutěže v oblasti jazykové, matematické, odborné a sportovní).

Pracovní uplatnění absolventa

 Absolvent se uplatní v povolání kadeřník při poskytování profesionálních kadeřnických služeb ve středně velkých i malých provozovnách, studiích a salonech. Absolvent bude zhotovovat dámské, pánské a dětské účesy podle zvolených technologických postupů v souladu s individuálním přáním zákazníka, estetickými požadavky a módními trendy.

Výsledky vzdělávání

 -          ovládá technologie střihů a úpravy účesů pánských, dámských a dětských

-          holí vousy, upravuje kníry a plnovousy, barví kníry, obočí a řasy

-          vhodně volí přípravky podle jejich vlastností a možností použití

-          bezpečně manipuluje s přípravky a volí vhodné podmínky a způsoby jejich uskladnění

-          dodržuje správné dávkování přípravků a způsoby bezpečné likvidace po skončení jejich životnosti

-          sleduje průběžně nabídku nových přípravků a možnosti jejich použití a vhodným způsobem je doporučuje zákazníkům

-          vystupuje profesionálně a kultivovaně ve vztahu k zákazníkům, spolupracovníkům a obchodním partnerům

-          poskytuje zákazníkům poradenské služby

-          řeší nezvyklé a problémové situace ve styku se zákazníky

-          umí se vyrovnat se stresovými situacemi

-          pečuje soustavně o rozvoj své osobnosti, o svůj vzhled a osobní hygienu.

 

 Žák je veden tak, aby

 -          zvolil vhodnou úpravu účesu podle kvality a diagnózy vlasů v souladu s požadavky zákazníka, zdravotně-hygienickými předpisy, technologickými postupy a estetickými zásadami, módními trendy a novými vědeckými poznatky

-          poskytl různé druhy masáží vlasové pokožky a prováděl povrchovou i hloubkovou regeneraci vlasů

-          správně pečoval o různé typy vlasů, rozpoznával závažné onemocnění vlasů a vlasové pokožky hlavy a včas doporučoval návštěvu lékaře

-          upravil účesy střiháním, tvaroval vlasy vodovou nebo trvalou ondulací

-          upravil vlasy ondulačním železem nebo žehličkou

-          odbarvil vlasy, melíroval vlasy odbarvením a barvením, tónoval a barvil vlasy

-          zvládl úpravu vlasů do náročných  společenských, případně soutěžních účesů

-          dovedl využívat znalosti historie účesové tvorby v moderní účesové tvorbě

-          upravoval vzhled zákazníků (holil vousy a upravoval tvar knírů a plnovousů střihem, barvil kníry a plnovousy)

-          barvil řasy a obočí, zhotovoval vlasové doplňky, upravoval a ošetřoval

-          dodržoval pracovní kázeň, samostatně organizoval svou práci

 

-          zvyšoval soustavně svou odbornou úroveň studiem odborné literatury a časopisů nebo návštěvami na předváděcích akcích a soutěžích v účesové tvorbě.

 

Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním životě

 -          zná základní matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích

-          dovede se vyjadřovat v mateřském jazyce i v cizím jazyce přiměřeně situaci každodenního a pracovního života

-          má základní znalosti v oblasti právního vědomí

-          má vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na trhu práce, v podnikových činnostech a v pracovně právních vztazích

-          dovede pracovat s osobním počítačem

-          dovede využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě

-          má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání, jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska potřeby aktivního přístupu

-          dovede identifikovat běžné problémy, s nimiž se v životě setká a hledat způsoby jejich řešení

-          je poučen o nebezpečí neodpovědného sexuálního chování, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec

 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent

 -          měl vypěstovanou profesní etiku, umění jednat s lidmi

-          respektoval lidská práva a vážil si lidského života

-          orientoval se v potřebných informacích a pracoval s nimi uvážlivě

-          posuzoval přímé i nepřímé vlivy své činnosti na životní prostředí, hodnotil je a zaujímal k nim odpovědná stanoviska

-          spolupracoval na vývoji nových technologií účesové tvorby a na vývoji služeb v souladu s rozvojem techniky

-          prováděl úpravy účesů podle schématického zobrazení nebo předlohy zpracované vysoce náročným způsobem

-          měl aktivní přístup k životu, včetně života občanského, a k řešení problémů

 

Způsob ukončení vzdělávání a certifikace a možnosti dalšího vzdělávání

 Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělávání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Konání závěrečné zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem (vyhláškou MŠMT o ukončování studia na středních školách).

Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů na středních odborných školách a středních odborných učilištích a tím může získat střední vzdělání s maturitní zkouškou. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy.

Všichni absolventi získají po ukončení školy certifikát (Europass) o své kvalifikaci platný v celé Evropské unii.

 

 

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 377 901 657 adresa skola@soudom-stod.cz bod
SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
Škola Stod, Plzeňská 322, 333 01