Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice, škola stod
Newsletter
Vložte svoji emailovou adresu a už vám neuteče žádná zpráva ze školy. Tato služba je zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit.

Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.

Charakteristika oboru - KČ

Žáci se naučí připravovat pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních kuchyní, pokrmy studené kuchyně a pokrmy racionální výživy. Budou se orientovat v sortimentu potravin a nápojů a využívat suroviny podle jejich upotřebitelnosti při přípravě pokrmů. Seznámí se s dodržováním hygieny v gastronomickém provozu, naučí se pokrmy uchovávat podle předpisů. Žáci se naučí základní techniky odbytu a obsluhy hostů, budou obsluhovat hosty technikou jednoduché i složité obsluhy, provedou vyúčtování s hostem, naučí se sestavovat jídelní lístky podle gastronomických pravidel, kalkulovat ceny. Žáci jsou vedeni k profesionálnímu jednání a komunikaci s hostem. Jsou připravováni na to, aby po získání nezbytné praxe v budoucnu mohli samostatně podnikat v oboru. Součástí přípravy je výuka dvou cizích jazyků, které jsou v současné době důležitým předpokladem pro uplatnění v gastronomických službách.      
 
Absolventi se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník, a to v pozici zaměstnance ve velkých a středně velkých stravovacích provozech. Absolventi získají uplatnění především v malých provozovnách regionálního významu, kde lze dobře využít dovedností absolventa podle aktuální potřeby provozovny. Po získání nezbytné praxe v oboru jsou připraveni na soukromé podnikání v pohostinství. Absolventi mohou pokračovat ve studiu v oborech nástavbového studia zaměřeného na gastronomii nebo podnikání v oboru.  
 

Specifikace výuky u nás :

Odborný výcvik konají žáci jak v cvičné kuchyni a cvičné restauraci pod vedením učitelky odborného výcviku, tak ve školní jídelně, kde pomáhají s přípravou celodenního stravování pro spolužáky.
Díky projektům ESF mají k dispozici pro výuku moderní zařízení, např. pokladní restaurační systém s "mobilním číšníkem".
V průběhu studia mají možnost zúčastnit se odborných kurzů studené kuchyně, barmanského a baristického kurzu, vedených zkušenými profesionály. Po absolvování obdrží certifikáty, které mohou uplatnit při následném výběru zaměstnání.
Součástí studia jsou četné odborné exkurze v hotelích a restauracích různého typu, tak aby žáci poznali různá gastronomická zařízení.
Často reprezentují školu na veřejných akcích s tématickými gastronomickými dny a získají praxi ve výrobě a realizaci rautů a banketů.
Škola pořádá již tradiční regionální soutěž pro gastronomické školy plzeňského a karlovarského kraje pod názvem Hrnečku vař! a žáci se pravidelně účastní soutěží pořádaných jinými školami či institucemi, např. Zámecký rendlík v Hostouni, Zdobení velikonočních perníků v Plané, Chodovarské čepování, Plzeňský korbel ....
                     
                  
 
 
 
Školní vzdělávací program : Kuchař (-ka) - číšník (servírka)

 

Kód a název oboru vzdělávání:                     65-51-H/01 Kuchař - číšník

Stupeň vzdělání :                                           Střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia :                                   3leté denní studium

 

Pojetí vzdělávacího programu:

 Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno na získání všeobecných a odborných vědomostí a manuálních a intelektových dovedností potřebných k výkonu povolání.

Vzdělávací strategie školy je založena na propojení výuky s praxí a na principu trvalého vyhodnocování vzdělávacích potřeb žáků.

Pedagogická koncepce školy vychází z principu spoluodpovědnosti žáků za vlastní vzdělávání, jehož uplatňování rozvíjí žákovské osobnostní kompetence – potřebu pracovat na vlastním rozvoji a chápat nutnost celoživotního vzdělávání.

 V teoretické výuce probíhá příprava žáků jednak ve sféře všeobecně vzdělávacích a přírodovědných předmětů a dále v předmětech odborných.

Při studiu žáků na budoucí povolání je kladen důraz na pečlivou teoretickou průpravu, která společně s praktickým vyučováním připravuje žáky k výkonu této profese. Z hlediska klíčových kompetencí se rozvíjí především kompetence personální ( stanovení přiměřených cílů, zdokonalování svých dovedností a schopností, dodržování zdravého životního stylu, využívat sebepoznání ) a interpersonální ( řešení problémů a stresových situací, vybírat a navrhovat optimální řešení při zadaných úkolech, stanovovat a dodržovat efektivní postupy ).

Žáci jsou cíleně vedeni k samostatné práci, při které se projeví jejich  estetické cítění. Etika a společenské chování jsou základem pro úspěšné vykonávání tohoto povolání. Jejich vzdělávání je také zaměřeno na jazykové znalosti a uživatelskou práci s počítačem. Ještě během studia mají žáci možnost absolvovat barmanský kurz. Po studiu učebního oboru a příslušné praxe jsou absolventi schopni se plně uplatnit ve svém oboru. Mohou se dále vzdělávat v nástavbovém studiu nebo v různých odborných seminářích, které podporují odborný růst profesionála.

Obsah odborných předmětů I. ročníku navazuje na znalosti získané v přírodovědném vzdělávání na ZŠ. Odborné předměty jsou zaměřeny na získání přehledu o potravinách a nápojích, jejich vlastnostech, způsobu skladování a ošetřování, zpracování surovin a osvojení technologických postupů při přípravě pokrmů a nápojů. Osvojí si odbornou terminologii. Slovně, graficky a schematicky se správně vyjádří. Získá přehled o základních materiálech, zejména o jejich užitných vlastnostech, technologii zpracování a aplikacích. Cílem předmětu chemie je naučit žáky využívat poznatků z chemie v profesním a občanském životě a pochopit děje, které probíhají v živé i neživé přírodě. Výuka matematiky přispívá k hlubšímu komplexnímu pochopení přírodovědných a odborných předmětů. V předmětu informační a komunikační technologie je kladen důraz na práce se soubory a adresáři, práce s textovým editorem Microsoft Word, práce s tabulkovým editorem Microsoft Excel, práce s prezentačním programem Microsoft PowerPoint.

Obsah předmětů II. ročníku a III. ročníku navazuje na znalosti získané v předchozích ročnících. Žák si upevní pojmologii v oblasti používaných pojmů a principů.

V odborném výcviku učivo poskytuje ucelený soubor praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich uplatnění v gastronomických službách. Výuka zahrnuje seznámení s pracovištěm, poučení o hygieně a bezpečnosti práce. Důležitou součástí je zajištění provozu a obsluhy školní restaurace. Výuka navazuje na odborné předměty společenská výchova, hospodářské výpočty, potraviny a výživa, technologie, stolničení a ekonomika.

Organizace výuky

Příprava žáků je organizována jako tříleté denní studium. Probíhá vždy jeden týden teoretické výuky a následující týden odborného výcviku v rozsahu stanoveném učebním plánem. Odborný výcvik probíhá v budově odborného výcviku pro učební obor, třídy se dělí na skupiny v souladu se zásadami bezpečnosti práce a s ohledem na zajištění školní restaurace a školní kuchyně. Školní rok je plánován do 33 výukových týdnů ve všech ročnících. Výuka je organizována převážně klasickou formou frontální výuky ve většině předmětů. Při výuce cizích jazyků se třídy rovněž dělí na skupiny, a to na základě volby cizího jazyka a dodržení přiměřeného počtu žáků ve skupině. Žáci mají možnost vykonávat odbornou praxi v gastronomických provozovnách, která je smluvně organizovaná u sociálních partnerů SOU Domažlice, MPV Stod.

 Odborné a klíčové kompetence jsou dále rozvíjeny výše uvedenými organizačními formami výuky (odborné kurzy, odborné exkurze, exkurze do muzeí, na výstavy, galérie, do Parlamentu ČR apod., besedy, přednášky, filmová a divadelní představení, soutěže v oblasti jazykové, matematické, odborné a sportovní).

 

Způsob hodnocení žáků:

 Základ pro hodnocení chování a prospěchu ve výuce tvoří platná legislativa a pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáka.

Hodnocení klasifikačními stupni probíhá podle kritérií a zásad pro způsoby hodnocení žáka, které jsou součástí Školního řádu SOU Domažlice, MPV Stod.

Žáci se na počátku vzdělávání v jednotlivých předmětech seznámí s programem vzdělávání a očekávanými výsledky, aby pak sami mohli sledovat svůj pokrok v osvojování dílčích kompetencí. Zároveň jsou seznámeni se všemi výstupy, které se budou podílet na jejich pololetním hodnocení:

 Konkrétní výstupy, které se podílejí na výsledné klasifikaci žáka:

  • písemné testování dílčích schopností a dovedností po ukončení tématického celku
  • průběžné ověřování ústní individuální prezentace žáků
  • samostatná prezentace zvolené problematiky – písemná či ústní
  • projektová práce
  • ohodnocení praktického výstupu v odborném výcviku
  • průběžné celoroční sledování aktivního přístupu žáka ke studiu, plnění uložených úkolů ve stanovených termínech
  • v odborném výcviku se hodnotí také vztah k práci, osvojení praktických dovedností a návyků, aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa.

 Při hodnocení žáka uplatňuje vyučující možnost sebehodnocení žáků a výslednou klasifikaci vždy zdůvodňuje. Žák a jeho zákonný zástupce mají vždy možnost prohlédnutí všech podkladů pro klasifikaci.

Školní hodnocení má podobu zpětné vazby, provádíme je permanentně, hodnotíme vědomosti, procedurální znalosti a schopnost učit se.

Pracovní uplatnění absolventa

 Absolvent se uplatní v povolání kuchař (-ka) - číšník (servírka) při poskytování profesionálních gastronomických služeb. Absolvent ovládá způsoby přípravy pokrmů české a zahraniční kuchyně, uplatní se při výkonu povolání ve veřejném i účelovém stravování v pozici zaměstnance.

 Výsledky vzdělávání

-          vhodně volí technologické postupy přípravy pokrmů

-          bezpečně manipuluje s potravinami a volí vhodné podmínky a způsoby jejich uskladnění

-          připravuje a uspořádává své pracoviště ve výrobním středisku

-          orientuje se v recepturách teplých, studených a dietních pokrmů a použije vhodné technologické postupy

-          určuje spotřebu surovin, normuje pokrmy a nápoje, kalkuluje jejich ceny

-          sestaví jídelní a nápojový lístek podle gastronomických pravidel

-          ovládá jednoduchou a složitou obsluhu v různých druzích odbytových středisek

-          sestaví slavnostní menu

-          upraví tabuli pro různé příležitosti

-          ovládá způsoby vyúčtování s hostem

-          vystupuje profesionálně a kultivovaně ve vztahu k zákazníkům, spolupracovníkům a obchodním partnerům

-          řeší nezvyklé a problémové situace ve styku se zákazníky

-          umí se vyrovnat se stresovými situacemi

-          pečuje soustavně o rozvoj své osobnosti, o svůj vzhled a osobní hygienu.

 Žák je veden tak, aby

 -          dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce

-          znal své odborné a osobnostní kvality

-          měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosahovat co nejlepších výsledků

-          prezentoval vhodným způsobem výsledky své práce

-          uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě

-          dodržoval pracovní kázeň, samostatně organizoval svou práci

-          zvyšoval soustavně svou odbornou úroveň studiem odborné literatury a časopisů nebo návštěvami na předváděcích gastronomických akcích

-          pečoval o stroje a zařízení a prováděl jejich běžnou obsluhu a údržbu.

 Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním životě

 -          zná základní matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích

-          dovede se vyjadřovat v mateřském jazyce i v cizím jazyce přiměřeně situaci každodenního a pracovního života

-          má základní znalosti v oblasti právního vědomí

-          má vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na trhu práce, v podnikových činnostech a v pracovně právních vztazích

-          dovede pracovat s osobním počítačem

-          dovede využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě

-          má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání, jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska potřeby aktivního přístupu

-          dovede identifikovat běžné problémy, s nimiž se v životě setká a hledat způsoby jejich řešení

-          je poučen o nebezpečí neodpovědného sexuálního chování, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec.

Způsob ukončení vzdělávání a certifikace a možnosti dalšího vzdělávání
Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů na středních odborných školách a středních odborných učilištích a tím může získat střední vzdělání s maturitní zkouškou. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy. Všichni absolventi získají po ukončení školy certifikát (Europass) o své kvalifikaci platný v celé Evropské unii.

 

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 377 901 657 adresa skola@soudom-stod.cz bod
SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
Škola Stod, Plzeňská 322, 333 01