Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice, škola stod
Domovská stránka > Uchazeč > Obory vyučované ve škole Stod > Podnikání > Charakteristika oboru - Podnikání
Newsletter
Vložte svoji emailovou adresu a už vám neuteče žádná zpráva ze školy. Tato služba je zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit.

Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.

Charakteristika oboru - PO

Žáci se naučí ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, vyhotovovat písemnosti s využitím výpočetní a kancelářské techniky, tvořit obchodní, právní, personální a interní písemnosti a pracovat s programovým vybavením používaným v profesní oblasti. Žáci se  naučí zpracovávat účetní doklady, osvojí si techniku a metody účtování, naučí se účtovat o majetku a závazcích, o nákladech a výnosech, o daních a o tvorbě, rozdělení  a použití výsledku hospodaření. Také se naučí zpracovávat účetní výkazy a daňová přiznání.    
                        
Absolventi  se uplatní při výkonu ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti úplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.   Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v ekonomicky zaměřených oborech vzdělání.  
 

Specifikace výuky u nás :

Žáci konají v prvním i druhém ročníku odbornou čtrnáctidenní praxi ve vybraných firmách či organizacích, kde se seznamují s reálným chodem firmy.
Škola nabízí v průběhu studia a zejména ve druhém ročníku kurzy všeobecných předmětů - českého jazyka, matematiky, cizích jazyků, kde mají žáci zdokonalit své znalosti a posílit tak svoji přípravu ke složení státních maturitních zkoušek.
Žáci během studia reprezentují školu jako organizátoři a hostesky na různých akcích pro veřejnost.
                        
 
 
 
 

CHARAKTERISTIKA

ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kód a název oboru vzdělávání:      64-41-L/51  Podnikání

Stupeň vzdělání :                               Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia :                      2leté denní studium

 

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání:

-         úspěšně ukončené střední vzdělání s výučním listem

-         zdravotní způsobilost uchazeče (stanovena vládním nařízením)

-         splnění kritérií přijímacího řízení stanovených pro daný školní rok

 

Zdravotní způsobilost:

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je způsobilý příslušný registrovaný praktický lékař. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění.

 

Pojetí vzdělávacího programu:

 Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno na získání všeobecných a odborných vědomostí a manuálních a intelektových dovedností potřebných k výkonu povolání.

Vzdělávací strategie školy je založena na propojení výuky s praxí a na principu trvalého vyhodnocování vzdělávacích potřeb žáků.

Pedagogická koncepce školy vychází z principu spoluodpovědnosti žáků za vlastní vzdělávání, jehož uplatňování rozvíjí žákovské osobnostní kompetence – potřebu pracovat na vlastním rozvoji a chápat nutnost celoživotního vzdělávání.

 V teoretické výuce probíhá příprava žáků jednak ve sféře všeobecně vzdělávacích a přírodovědných předmětů, jednak v předmětech odborných.

 Obsah odborných předmětů

 V předmětu ekonomika žáci rozvíjejí ekonomické myšlení, upevňují právní vědomí a jsou vedeni k hospodárnému jednání a chování. Žáci získávají základní teoretické znalosti z mikroekonomie i makroekonomie, které jim umožní porozumět stavu a vývoji národního hospodářství.

Žáci se seznámí se základními právními pojmy a předpisy upravujícími podnikatelskou činnost a podnikovými činnostmi – hlavní činností podniku, zásobováním, personálními činnostmi a odbytem.

Žáci rozumí principu hospodaření podniku a jeho financování s využitím vlastních a cizích zdrojů.

Žáci se seznámí s daňovou soustavou v našem státě, žáci poznají nezbytnost daňové zátěže a naučí se rozlišovat a určovat jednotlivé druhy daní.

 V předmětu účetnictví žáci získávají ucelenou představu o vztahu mezi ekonomickou realitou a jejím číselným vyjádřením.

Žáci účtují o majetku a závazcích, o nákladech a výnosech, o daních a o tvorbě, rozdělení a použití hospodářského výsledku. Znají obsah účetních výkazů.

Žáci si osvojí techniku a metody účtování a naučí se používat účetnictví jako zdroj informací nutných pro efektivní využívání majetku.

 V předmětu právo žáci rozvíjejí své právní myšlení. Učivo jim umožňuje orientovat se v právním systému ČR a upevňuje jejich právní vědomí. Žáci se seznámí se základními právními pojmy a předpisy rozhodnými pro podnikatelskou činnost. Žáci získají předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit s ohledem na živnostenské podnikání. Žáci rozvíjejí kompetenci k pracovnímu uplatnění, orientují se na trhu práce v daném oboru a mají reálnou představu o pracovních, mzdových a dalších podmínkách.

 V předmětu management a marketing se seznámí žáci se základy podnikového managementu a s hlavními manažerskými činnostmi, zaujímají správná stanoviska a realizují cíle vedoucí k úspěšnému fungování podniku. U manažerských činností si osvojují a rozvíjejí manažerské aktivity. Žáci se seznámí se základy marketingu a vybranými marketingovými činnostmi tak, aby byli schopni marketing samostatně provádět, prakticky aplikují marketingové teorie při řešení konkrétních úkolů z praxe podniku (např. SWOT analýza, segmentace trhu).

 V předmětu písemná a ústní komunikace se žáci naučí ovládat rychle a efektivně klávesnici pomocí všech deseti prstů nejen při psaní, ale i při ovládání PC. Žáci si upevňují pracovní návyky, jako jsou přesnost a pečlivost. Seznámí se s hygienickými a ergonomickými pravidly při práci s počítačem.  Žáci si osvojí práci s textem v textovém editoru, naučí se zpracovávat písemnosti z vybraných oblastí písemného styku podle norem, osvojí si práci s elektronickými šablonami a v neposlední řadě získají základní dovednosti pro komunikaci prostřednictvím elektronické pošty.  Žáci aktivně používají nabyté znalosti a dovednosti ke sdělení a vyžádání si důležitých informací potřebných pro kvalifikovaný výkon povolání a pro uplatnění se na trhu práce, ovládají základní administrativní úkony směřující k pracovnímu uplatnění v EU (žádost o práci, strukturovaný životopis).

 Učivo předmětu informační a komunikační technologie je strukturováno do částí: práce se soubory a adresáři, práce s textovým editorem Microsoft Word, práce s tabulkovým editorem Microsoft Excel, práce s prezentačním programem Microsoft PowerPoint. Žák dovede uživatelským způsobem pracovat s osobním počítačem při práci s texty a tabulkami. Má základní dovednosti v používání počítače, umí používat základní aplikační programy, třídit a zpracovávat informace v pracovním i mimopracovním životě a využívat rozmanitých informačních zdrojů.

 

Odborná a učební praxe

Vedle běžné formy frontálního vyučování se kompetence žáků a žákyň (občanské, klíčové i odborné) rozvíjejí při praktickém vyučování formou odborné a učební praxe.

Odborná praxe se uskutečňuje na konci prvního ročníku studia v délce dvou týdnů. Probíhá na pracovištích smluvních partnerů školy – fyzických a právnických osob.

Učební praxe je zařazena v předmětu chod podniku, uplatňuje se forma praktického cvičení, kde žáci přenášejí teoretické znalosti a dovednosti z předmětů ekonomiky, managementu, účetnictví, práva, písemné a ústní komunikace do podnikání pomocí fiktivní firmy.

Organizace výuky

Příprava žáků je organizována jako dvouleté denní studium. Teoretická výuka probíhá v učebnách školy, odborná praxe na pracovištích smluvních partnerů školy.

Školní rok je plánován na 33 výukových týdnů ve všech ročnících.

Výuka je organizována ve většině předmětů převážně klasickou formou frontální výuky.

Odborné a klíčové kompetence jsou dále rozvíjeny výše uvedenými organizačními formami výuky (odborné kurzy, odborné exkurze, exkurze do muzeí, na výstavy, do galérií, do Parlamentu ČR apod., besedy, přednášky, filmová a divadelní představení, soutěže v oblasti jazykové, matematické, odborné a sportovní)

 Při výuce cizích jazyků se třídy rovněž dělí na skupiny, a to na základě volby cizího jazyka a dodržení přiměřeného počtu žáků ve skupině.

Další motivační a aktivizační techniky jsou specifikovány u jednotlivých učebních osnov.

Způsob hodnocení žáků:

Základ pro hodnocení chování a prospěchu ve výuce tvoří platná legislativa a pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáka.

Hodnocení klasifikačními stupni probíhá podle kritérií a zásad pro způsoby hodnocení žáka, které jsou součástí Školního řádu

 Žáci se na počátku vzdělávání v jednotlivých předmětech seznámí s programem vzdělávání a očekávanými výsledky, aby pak sami mohli sledovat svůj pokrok v osvojování dílčích kompetencí. Zároveň jsou seznámeni se všemi výstupy, které se budou podílet na jejich pololetním hodnocení.

 Konkrétní výstupy, které se podílejí na výsledné klasifikaci žáka:

  • písemné testování dílčích schopností a dovedností po ukončení tematického celku,
  • průběžné ověřování ústní individuální prezentace žáků,
  • samostatná prezentace zvolené problematiky – písemná či ústní,
  • projektová práce,
  • průběžné celoroční sledování aktivního přístupu žáka ke studiu, plnění uložených úkolů ve stanovených termínech.

 Při hodnocení žáka uplatňuje vyučující možnost sebehodnocení žáků a výslednou klasifikaci vždy zdůvodňuje. Žák a jeho zákonný zástupce mají vždy možnost nahlédnutí do všech podkladů pro klasifikaci.

Školní hodnocení má podobu zpětné vazby, provádíme je permanentně, hodnotíme vědomosti, procedurální znalosti a schopnost učit se.

Žáci se specifickými poruchami učení předkládají odbornou zprávu o své dysfunkci při nástupu ke studiu. Se stavem jsou seznámeni třídní učitelé a dále učitelé předmětů, kterých se omezení týká – zejména český jazyk, cizí jazyk, matematika a graficky zaměřené předměty. Vyučující připraví pro tyto žáky individuální metody přípravy a hodnocení tak, jak je ve zprávě doporučeno.


Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace :

Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou.

Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem (Vyhláškou MŠMT o ukončování studia na středních školách).

Maturitní zkoušku koná žák podle zákona č. 561/2004 Sb. (tzv. školský zákon) ve znění pozdějších novelizací a ve znění příslušné upravující vyhlášky.

 

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 377 901 657 adresa skola@soudom-stod.cz bod
SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
Škola Stod, Plzeňská 322, 333 01