Charakteristika oboru
SOUDOM - Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod
Otevřená škola rodinného typu, zaměřená na technické a službové vzdělávání a celoživotní kariérní rozvoj

Obor připravuje žáky obecně v oblasti slaboproudé elektrotechniky. Žáci se naučí kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Pomocí měřicích a testovacích přístrojů a technické dokumentace k příslušnému elektrickému, elektronickému nebo mechatronickému zařízení dovedou určit závadu a zařízení opravit.

Obsahový okruh poskytuje žákům potřebné znalosti o elektronických součástkových prvcích a jejich běžných obvodových zapojeních, o konstrukci a výrobě elektronických přístrojů a zařízení užívaných v průmyslové elektronice, spotřební elektronice a přenosové technice. Žák se seznámí s běžnými přístroji a zařízeními z oblasti slaboproudé elektrotechniky, včetně elektronických součástek a to jak pro analogovou, tak i digitální technologii. Žák si osvojí způsoby vyhledávání závad elektronických zařízení a přístrojů, jejich opravy, údržbu a oživování, včetně přípravných činností. Při práci používá technické výkresy a schémata. Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienu práce a ustanovení o požární ochraně.

Žák si osvojí dovednosti a návyky nezbytné pro výkon povolání elektromechanika se širokým odborným elektrotechnickým základem. Získá přehled o elektrotechnických zařízeních a rozumí funkčním principům při ovládání a řízení činnosti běžných elektromechanických zařízení. Absolvent provádí montážní a servisní práce na elektromechanických a elektronických zařízeních, včetně příslušných přípravných činností. Opravuje elektrická a kombinovaná elektrotechnická zařízení a mechanismy. Orientuje se v běžné servisní technické dokumentaci a používá technickou dokumentaci při výrobě, montážích, revizích a opravách zařízení. Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienu práce a ustanovení o požární ochraně. Obsahový okruh navazuje na učivo okruhu elektrotechnika a dále ho rozvíjí.

Specifikace výuky u nás :

Žáci se specializují na robotizaci, automatizaci a bezpečnostní a informační elektronické systémy, provádí návrhy a instalace zabezpečení objektů, kamerových systémů, pultů centrální ochrany, autoalarmů, naučí se provádět servis automatizačních a robotických systémů

V průběhu studia žáci získají od Elektrotechnického cechu osvědčení o zkoušce z Vyhlášky č. 50 o odborné způsobilosti v elektrotechnice a certifikáty od firem vyrábějících bezpečnostní systémy, se kterými při studiu pracují, např. firmy Jablotron, NaM systém ....

Ve třetím ročníku konají žáci odbornou praxi ve firmách s příslušným odborným zaměřením.

Nově od školního roku 2016/17 spolupracujeme s partnerskou firmou MD Elektronik, spol.s r.o. Chotěšov, která žákům nabízí velmi zajímavý stipendijní program po celou dobu studia.

Žáci se v průběhu studia účastní odborných školení firmy Jablotron.

Obor je zařazen do dotačního programu Plzeňského kraje - Podpora technického vzdělávání. Žáci v prvním ročníku obdrží z tohoto programu sadu nářadí a ubytovaní žáci na domově mládeže mohou získat měsíční příspěvek na ubytování ve výši 500,- Kč.

 

 

 

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí
Telefon - DOMAŽLICE: +420 379 723 231
Telefon - STOD: +420 377 901 657
 
Fax - DOMAŽLICE: +420 379 725 855
Fax - STOD: +420 377 901 657
 
Email - DOMAŽLICE: skola@soudom.cz
Email STOD: skola@soudom-stod.cz
DOMAŽLICE: www.soudom.cz
STOD: www.soudom-stod.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.