Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice, škola stod
Newsletter
Vložte svoji emailovou adresu a už vám neuteče žádná zpráva ze školy. Tato služba je zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit.

Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.

Charakteristika oboru

Obor připravuje žáky obecně v oblasti slaboproudé elektrotechniky. Žáci se naučí kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Pomocí měřicích a testovacích přístrojů a technické dokumentace k příslušnému elektrickému, elektronickému nebo mechatronickému zařízení dovedou určit závadu a zařízení opravit.

Obsahový okruh poskytuje žákům potřebné znalosti o elektronických součástkových prvcích a jejich běžných obvodových zapojeních, o konstrukci a výrobě elektronických přístrojů a zařízení užívaných v průmyslové elektronice, spotřební elektronice a přenosové technice. Žák se seznámí s běžnými přístroji a zařízeními z oblasti slaboproudé elektrotechniky, včetně elektronických součástek a to jak pro analogovou, tak i digitální technologii. Žák si osvojí způsoby vyhledávání závad elektronických zařízení a přístrojů, jejich opravy, údržbu a oživování, včetně přípravných činností. Při práci používá technické výkresy a schémata. Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienu práce a ustanovení o požární ochraně.

Žák si osvojí dovednosti a návyky nezbytné pro výkon povolání elektromechanika se širokým odborným elektrotechnickým základem. Získá přehled o elektrotechnických zařízeních a rozumí funkčním principům při ovládání a řízení činnosti běžných elektromechanických zařízení. Absolvent provádí montážní a servisní práce na elektromechanických a elektronických zařízeních, včetně příslušných přípravných činností. Opravuje elektrická a kombinovaná elektrotechnická zařízení a mechanismy. Orientuje se v běžné servisní technické dokumentaci a používá technickou dokumentaci při výrobě, montážích, revizích a opravách zařízení. Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienu práce a ustanovení o požární ochraně. Obsahový okruh navazuje na učivo okruhu elektrotechnika a dále ho rozvíjí.

Specifikace výuky u nás :

Žáci se specializují na bezpečnostní a informační elektronické systémy, provádí návrhy a instalace zabezpečení objektů, kamerových systémů, pultů centrální ochrany, autoalarmů apod.

Od školního roku 2018/19 budou mít možnost zvolit druhou specializaci - Automatizace a robotizace.

V průběhu studia žáci získají od Elektrotechnického cechu osvědčení o zkoušce z Vyhlášky č. 50 o odborné způsobilosti v elektrotechnice a certifikáty od firem vyrábějících bezpečnostní systémy, se kterými při studiu pracují, např. firmy Jablotron, NaM systém ....

Ve třetím ročníku konají žáci odbornou praxi ve firmách s příslušným odborným zaměřením.

Nově od školního roku 2016/17 spolupracujeme s partnerskou firmou MD Elektronik, spol.s r.o. Chotěšov, která žákům nabízí velmi zajímavý stipendijní program po celou dobu studia.

Žáci se v průběhu studia účastní odborných školení firmy Jablotron.

Obor je zařazen do dotačního programu Plzeňského kraje - Podpora technického vzdělávání. Žáci v prvním ročníku obdrží z tohoto programu sadu nářadí a ubytovaní žáci na domově mládeže mohou získat měsíční příspěvek na ubytování ve výši 500,- Kč.

Obor je také zařazen do projektu přeshraniční spolupráce s německou Berufsschule Cham - žáci absolvují v 1. ročníku intenzivní jazykový kurz, ve 2. ročníku odborné moduly a odbornou praxi v Chamu a ve 3. ročníku odbornou praxi ve firmách. Projekt je ukončen certifikační zkouškou.

 

 

 

CHARAKTERISTIKA

ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

                                                                                                                              

Kód a název oboru vzdělávání:        26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Stupeň vzdělání:                                 Střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia:                         3leté denní studium

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání :

-         úspěšné ukončení základního vzdělání

-         zdravotní způsobilost uchazeče (stanovena vládním nařízením)

-         splnění kriterií přijímacího řízení stanovených pro daný školní rok

Kritéria pro přijetí uchazeče ke studiu stanoví ředitelka SOU Domažlice, MPV Stod do předem stanoveného termínu.

Přihlášku k dennímu studiu podá uchazeč o studium nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce SOU Domažlice, MPV Stod do předem stanoveného termínu.

Počet přijímaných uchazečů stanoví a zveřejní ředitelka SOU Domažlice, MPV Stod do předem stanoveného termínu.

Aktuální informace o přijímacím řízení jsou zveřejňovány v budově ředitelství SOU Domažlice, MPV Stod  a na webových stránkách školy na adrese www.issstod.cz.

 

Zdravotní způsobilost :

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je způsobilý příslušný registrovaný praktický lékař. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění.

Pojetí vzdělávacího programu :

Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno na získání všeobecných a odborných vědomostí a manuálních a intelektových dovedností potřebných k výkonu povolání.

Vzdělávací strategie školy je založena na propojení výuky s praxí a na principu trvalého vyhodnocování vzdělávacích potřeb žáků.

Pedagogická koncepce školy vychází z principu spoluodpovědnosti žáků za vlastní vzdělávání, jehož uplatňování rozvíjí žákovské osobnostní kompetence – potřebu pracovat na vlastním rozvoji a chápat nutnost celoživotního vzdělávání.

V teoretické výuce probíhá příprava žáků jednak ve sféře všeobecně vzdělávacích a přírodovědných předmětů, jednak v předmětech odborných.

Obsah odborných předmětů I. ročníku navazuje na znalosti získané v přírodovědném vzdělávání na ZŠ, zejména fyzice, chemii a zároveň i matematice. Z hlediska pojetí a potřeb oboru je prioritou logická návaznost a posloupnost dané tematiky s možností aplikace poznatků ze soudobého vývoje v elektrotechnice. Žák bude schopen pochopit a vysvětlit řadu jevů, principů a zákonů v oblasti elektrotechniky. Pomocí definic a souvisejících matematických vztahů dokáže početně řešit elektrotechnické problémy. Osvojí si odbornou terminologii. Slovně, graficky a schematicky se správně vyjádří. Získá přehled o základních materiálech používaných v elektrotechnice, zejména o jejich užitných vlastnostech, technologii zpracování a aplikacích.

Obsah odborných předmětů II. ročníku navazuje na znalosti získané v 1.ročníku. Žák si upevní pojmologii v oblasti používaných pojmů při řešení základních elektronických obvodů. Pozornost je věnována klasické a polovodičové součástkové základně. Žák získává znalosti v otázkách principů funkce, grafickomatematických metod, konstrukčního řešení a praktické aplikace jednoduchých a středně složitých elektronických obvodů. Znalosti návazně uplatní ve složitějších obvodových sestavách řešených ve III. ročníku.

Žák je seznámen s důležitým dokumentem Vyhl. č.50/78 Sb., jeho významem v oblasti BOZP a elektrotechnické kvalifikaci osob. Je motivován k vykonání kvalifikačních zkoušek. V nezbytném rozsahu je seznámen s ustanoveními ČSN, ČSN EN, platných evropských i DIN norem v oblastech problematiky ochrany proti přetížení a zkratu, dále s opatřeními při ochraně živých a neživých částí elektronických zařízení a spojovacích prvků. Zvláštní pozornost je věnována rozvodným soustavám v třífázové i jednofázové formě, systému ochrany a připojování elektrických zařízení (spotřebičů).

Obsah odborných předmětů III. ročníku prohlubuje znalosti z oblasti videotechniky, zejména problematiky záznamu a komprese obrazových dat, systémovém uspořádání prostředků CCTV pro potřeby předmětu Bezpečnostní systémy. Zvláštní pozornost je věnována optoelektronickému přenosovému systému, v současnosti i výhledově nejperspektivnější náhradě tradičních informačních přenosových systémů. Závěr teoretické přípravy je věnován telekomunikační soustavě, jmenovitě organizaci a přenosu informací v pevných, mobilních a satelitních telefonních sítích.

Učivo předmětu Informační a komunikační technologie je strukturováno do částí: práce se soubory a adresáři, práce s textovým editorem Microsoft Word, práce s tabulkovým editorem Microsoft Excel, práce s prezentačním programem Microsoft PowerPoint. Žák dovede uživatelským způsobem pracovat s osobním počítačem při práci s texty a tabulkami. Má základní dovednosti v používání počítače, umí používat základní aplikační programy, třídit a zpracovávat informace v pracovním i mimopracovním životě a využívat rozmanitých informačních zdrojů.

V předmětu Matematika se žák zdokonalí v numerickém počítání, používání a převádění jednotky (délky, hmotnosti, času, objemu, povrchu, rovinného úhlu, rychlosti, měny pod.). Bude matematizovat jednoduché reálné situace, užívat matematický model a vyhodnocovat výsledek řešení vzhledem k realitě. Dokáže se orientovat v matematickém textu a porozumí zadání matematických úloh, kriticky vyhodnotí informace kvantitativního charakteru získané z různých zdrojů – grafů, diagramů a tabulek, bude se správně matematicky vyjadřovat. Osvojí si základy deskriptivní geometrie, zásady promítání, rozvíjí si prostorovou představivost a uplatňuje zásady zobrazování a kótování.

Samostatným blokem je příprava a vykonání kvalifikačních zkoušek v rozsahu § 5 Vyhl. č.50/78 Sb. (vyčleněno 10 vyuč. hod. – dva povinné semináře a kvalifikační zkoušky).

Ty jsou zajištěny ve spolupráci s Elektrotechnickým cechem Plzeňského regionu. Žák získá platný certifikát nezbytný pro výkon povolání v oblasti elektrotechniky. Ve spolupráci s firmou Jablotron Alarms a.s. získá absolvent certifikát firmy na možnost montáže autoalarmů a příslušenství, elektronického zabezpečení budov, moderních metod zabezpečení objektů.

V odborném výcviku je vyučování orientováno především na ovládání dovedností práce na moderních zařízeních a přístrojích. Důraz je kladen nejen na kvalitu, ale i na motivační činitele (např. zapojení do soutěží Jablotron cup, Nam-školám, Enersol, ....). Část učiva se realizuje formou exkurzí na odborných pracovištích (např. planetárium, jaderná elektrárna, elektrárny na alternativní zdroje energie apod.) a formou exkurzí v technickém muzeu s interaktivními exponáty (např. Techmania science centrum Plzeň).

Důraz je kladen také na schopnost žáků vyhledávat si informace z různých zdrojů (odborná literatura, časopisy, encyklopedie, internet).

Do celého vzdělávacího programu jsou začleněna průřezová témata  - společensky významné oblasti výchovy a vzdělávání :

 • Občan v demokratické společnosti
 • Člověk a životní prostředí
 • Člověk a svět práce
 • Vzdělávání v ICT technologiích

Průřezová témata aplikujeme v jednotlivých vyučovacích předmětech, a to podle jejich charakteru, dále pak v mimopředmětových aktivitách (projekty, exkurze, besedy, zájmová činnost,...) a ve skrytém kurikulu (klima třídy, klima školy, vzorce chování, hodnoty, postoje).

Průřezově jsou napříč učebním plánem zařazována témata o problematice ochrany člověka za mimořádných životních situací a témata ze Školního minimálního programu prevence sociálně patologických jevů.

 

Organizace výuky

Příprava žáků je organizována jako tříleté denní studium. Probíhá vždy jeden týden teoretické výuky a jeden týden odborného výcviku v rozsahu stanoveném učebním plánem. Odborný výcvik  probíhá v elektrodílnách školy.

Školní rok je plánován na 33 výukových týdnů ve všech ročnících.

Výuka je organizována ve většině předmětů převážně klasickou formou frontální výuky.

Odborné a klíčové kompetence jsou dále rozvíjeny výše uvedenými organizačními formami výuky (odborné kurzy, odborné exkurze, exkurze do muzeí, na výstavy, do galérií, do Parlamentu ČR apod., besedy, přednášky, filmová a divadelní představení, soutěže v oblasti jazykové, matematické, odborné a sportovní)

V předmětech Elektrická měření, Informační a komunikační technologie se třídy dělí na skupiny v souladu se zásadami bezpečnosti práce a s ohledem na materiální vybavenost odborných učeben.

Při výuce cizích jazyků se třídy rovněž dělí na skupiny, a to na základě volby cizího jazyka a dodržení přiměřeného počtu žáků ve skupině.

Další motivační a aktivizační techniky jsou specifikovány u jednotlivých učebních osnov.

Způsob hodnocení žáků :

Základ pro hodnocení chování a prospěchu ve výuce tvoří platná legislativa a pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáka.

Hodnocení klasifikačními stupni probíhá podle kritérií a zásad pro způsoby hodnocení žáka, které jsou součástí Školního řádu SOU Domažlice, MPV Stod.

Žáci se na počátku vzdělávání v jednotlivých předmětech seznámí s programem vzdělávání a očekávanými výsledky, aby pak sami mohli sledovat svůj pokrok v osvojování dílčích kompetencí. Zároveň jsou seznámeni se všemi výstupy, které se budou podílet na jejich pololetním hodnocení :

 

Konkrétní výstupy, které se podílejí na výsledné klasifikaci žáka :

 • písemné testování dílčích schopností a dovedností po ukončení tematického celku
 • průběžné ověřování ústní individuální prezentace žáků
 • samostatná prezentace zvolené problematiky – písemná či ústní
 • projektová práce
 • ohodnocení praktického výstupu v odborném výcviku
 • průběžné celoroční sledování aktivního přístupu žáka ke studiu,  plnění uložených úkolů ve stanovených termínech
 • v odborném výcviku se hodnotí také vztah k práci, osvojení praktických dovedností a návyků, aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa.

Při hodnocení žáka uplatňuje vyučující možnost sebehodnocení žáků a výslednou klasifikaci vždy zdůvodňuje. Žák a jeho zákonný zástupce mají vždy možnost nahlédnutí do všech podkladů pro klasifikaci.

Školní hodnocení má podobu zpětné vazby, provádíme je permanentně, hodnotíme vědomosti, procedurální znalosti a schopnost učit se.

 

 Žáci se specifickými poruchami učení předkládají odbornou zprávu o své dysfunkci při nástupu ke studiu. Se stavem jsou seznámeni třídní učitelé a dále učitelé předmětů, kterých se omezení týká – zejména český jazyk, cizí jazyk, matematika a graficky zaměřené předměty. Vyučující připraví pro tyto žáky individuální metody přípravy a hodnocení tak, jak je ve zprávě doporučeno.

Tyto žáky eviduje také výchovný poradce školy, sleduje jejich prospěchový vývoj a konzultuje postupy s jednotlivými vyučujícími.

V případě potřeby se žákům umožní používání kompenzačních pomůcek. Vždy spolupracuje třídní učitel s rodiči těchto žáků.

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace :

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělávání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Konání závěrečné zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem (vyhláškou MŠMT o ukončování studia na středních školách).

Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů na středních odborných školách a středních odborných učilištích a tím může získat střední vzdělání s maturitní zkouškou. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy. Všichni absolventi získají po ukončení školy certifikát (Europass) o své kvalifikaci platný v celé Evropské unii.

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 377 901 657 adresa skola@soudom-stod.cz bod
SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
Škola Stod, Plzeňská 322, 333 01